INFORMACJA - KONKURSY OŚWIATOWE

KONKURSY OŚWIATOWE ORGANIZOWANE

PRZEZ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Rodzice i uczniowie klas IV – VIII

W zakładce KONKURSY PRZEDMIOTOWE na szkolnej stronie internetowej  znajdują się wszystkie informacje na temat konkursu informatycznego LOGIA oraz konkursów przedmiotowych  organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

Umieszczono tam m.in. harmonogram, regulaminy oraz programy merytoryczne konkursów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Uczniowie zainteresowani udziałem w wybranych konkursach powinni się zgłosić do swoich nauczycieli przedmiotów konkursówych, którzy przekażą im szczegółowe informacje.

Wszystkie informacje o konkursach znajdują się również na stronie internetowej MSCDN Oddział Radom 

https://konkursy.mscdn.pl

oraz na stronie MKO

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1

 

W zakładce poniżej zamieszczamy harmonogram etapu szkolnego ww. konkursów.

 

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Oceny klasyfikacyjne

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. (Art. 44j ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019 r. poz. 1481)

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019, poz. 1481)

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły. (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. 2019, poz. 1148 i 1078)

 

Przywileje uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty/finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla.

Na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty znajdują się również informacje o innych konkursach – tematycznych, interdyscyplinarnych, turniejach. Laureaci tych konkursów mogą mieć przyznawane punkty w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ale nie mogą liczyć na zwolnienia z egzaminu ósmoklasity.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy