AKTUALNE ZALECENIA SANITARNE

AKTUALNE   ZALECENIA SANITARNE   OBOWIĄZUJĄCE W ZPO POLICZNA                      W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STREFY ŻÓŁTEJ

 

Zgodnie z  Zaleceniami  dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek  w strefie czerwonej/żółtej wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Zespole Placówek Oświatowych Policzna   w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wprowadzam dodatkowe środki bezpieczeństwa obowiązujące w ZPO Policzna od dn. 10.10.2020 r. w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terytorium całego kraju.

 

  1. Wprowadzam  obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, klatki schodowe).
  2. Uczniowie mają obowiązek spędzać przerwy na wyznaczonych korytarzach, starając się zachować dystans społeczny od innych klas.
  3. Wprowadzam obowiązek stosowania  przez uczniów szkoły  i nauczycieli dyżurujących   osłony ust i nosa maseczką lub przyłbicą  w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, klatki schodowe,  szatnia, stołówka, biblioteka, sekretariat). Na stołówce uczniowie mogą zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca przy stoliku.
  4. Wprowadzam obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły                w przestrzeniach wspólnych szkoły  lub   stosowanie przez nich osłony ust i nosa maseczką lub przyłbicą  (pokój nauczycielski, pokój socjalny pracowników obsługi, sekretariat, biblioteka, stołówka,  korytarz, klatki schodowe, szatnia).
  5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika będzie  obowiązkowo dokonywany  pomiar temperatury ciała:

− jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/przedszkola i  przypomną się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

− jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – powiadamia się  rodziców ucznia i ustala ewentualną konieczność i sposób odebrania dziecka ze szkoły.

6. Wprowadzam zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; dopuszczalne są spacery lub zajęcia ruchowe na terenie przyszkolnym oraz terenach otwartych przylegających do terenu szkoły.  

7. Rekomenduję prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają.

8. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby informuję  rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Dla tych  uczniów szkoła zapewnia na ten czas kontakt z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus,    w celu  przekazywania materiałów z lekcji oraz konsultacji nauczyciela z uczniem/rodzicem.  Nauczyciele mogą wykorzystać inne zdalne formy kontaktu, w tym telefonicznie, aplikacje internetowe, MS Teams.  Rodzice powinni  zgłosić w szkole taki problem zdrowotny.

9. Ograniczam przebywanie osób trzecich na terenie szkoły, w tym w przestrzeniach wspólnych. Rodziców odbierających dzieci po zajęciach proszę o oczekiwanie na zakończenie zajęć poza budynkiem szkoły i wchodzenie do budynku bezpośrednio przed odbiorem dziecka.

 

Przypominam, że

w autobusach obowiązują maseczki lub przyłbice,

-  obowiązek zasłaniania ust i nosa w szatni  dotyczy wszystkich, dzieci po ukończeniu 4 roku życia,

-  przed wejściem do szkoły, po wyjściu z szatni, przed wejściem na zajęcia świetlicowe, do biblioteki szkolnej,  na stołówkę, na blok sportowy obowiązuje wszystkich mycie lub dezynfekcja rąk,

-  do szkoły przychodzą tylko zdrowe dzieci, bez wyraźnych objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

staramy się nie dotykać ust, nosa, oczu (kichając, zasłaniamy nos łokciem).

 

 

 

Jolanta Kalinowska

dyrektor ZPO Policzna