INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów szkoły podstawowej

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia stacjonarne we wszystkich  szkołach podstawowych w Polsce  są zawieszone do 3 stycznia 2021 r. Jest to sytuacja bez wątpienia  trudna dla całego środowiska szkolnego, ale na pewno rozumiemy wszyscy celowość takiego rozwiązania. Możemy mieć tylko  nadzieję, że po feriach zimowych  (4 - 17 stycznia 2021 r.) przynajmniej część dzieci do szkoły stacjonarnej wróci.

Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie.

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty szkoła w szczególnych sytuacjach umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły, jeżeli uczeń  nie ma  możliwości realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, zgodnie cytowanym poniżej zapisem ww. rozporządzenia:

 „W przypadku szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1,  w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1)  zorganizować zajęcia w szkole lub

2)  umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”

Od dnia 9 listopada 2020 r.  zgodnie z ww. rozporządzeniem szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla tych dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.; zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Uczniowie klasy VIII mogą natomiast uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielem na terenie szkoły (indywidualnie lub w małych grupach) z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, język rosyjski). Konsultacje są organizowane zgodnie ze zgłaszanymi przez uczniów lub rodziców potrzebami.

O takich prawnych rozwiązaniach byli Państwo informowani przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych oraz na bieżąco, w miarę wprowadzania kolejnych zmian, przez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny Librus. Sposób realizacji tych  zapisów nie jest określony w rozporządzeniu  i szczegółowe rozwiązania organizacyjne w każdej szkole mogą być inne, dostosowane do potrzeb i możliwości.

Jeżeli Rodzice i uczniowie mają potrzebę skorzystania z ww. możliwości, należy ten fakt zgłosić do szkoły, kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły:

- kontakt telefoniczny  do szkoły: 486770442, 486770057

- wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus

- poczta e-mail: sekretariat@zpopoliczna.eu

Jolanta Kalinowska

dyrektor ZPO Policzna