INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIETLICY

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym  są organizowane zajęcia  świetlicowe dla uczniów szkoły podstawowej.    

Zgodnie z wytycznymi  sanitarnymi GIS:

„ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym  w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.”

Zalecenia  MEN  dotyczące pracy szkół w strefie żółtej lub czerwonej wskazują na możliwość innych rozwiązań, np.

„Można ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej)”.

 

Opieka świetlicowa od 1 września zapewniona jest w pierwszej kolejności dla wszystkich uczniów dojeżdżających do szkoły, oczekujących na odjazd szkolnego autobusu.  Pozostali uczniowie będą również mogli uczestniczyć w zajęciach, w miarę wolnych miejsc,  po złożeniu deklaracji przez rodziców.

Deklaracja oraz informacja dotycząca organizacji pracy świetlicy jest  zamieszczona w wiadomościach dziennika elektronicznego LIBRUS.  

Podpisaną deklarację  można  włożyć do skrzynki korespondencji znajdującej się przed głównym wejściem do szkoły.

Rodzice mogą również przekazać deklarację dzieciom, które włożą je do skrzynki korespondencji umieszczonej przed sekretariatem.

 

Dyrektor ZPO Policzna