Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

 w Policznie

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 5. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

Środowisko szkolne

ü  Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

ü  Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

ü  Praca w bibliotece szkolnej.

ü  Ścisła współpraca z ZHP i SU.

 

Środowisko pozaszkolne

Współpraca z:

ü  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policznie,

ü  Gminną Biblioteką Publiczną w Policznie,

ü  Gminną Świetlicą w Policznie,

ü  Parafią p.w. Św. Stefana w Policznie,

ü  Warsztatem Terapii Zajęciowej w Wilczowoli,

ü  Domem Pomocy Społecznej w Gródku.

 

II. Cele i sposoby działania

 1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 7. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 8. Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się również do pomocy w obsłudze jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. festyny integracyjne, koncerty charytatywne itp.).
 9. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym  Kole Wolontariatu, przekazywanie informacji o Szkolnym Kole Wolontariatu za pośrednictwem np. strony internetowej.
 10. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Policznie.
 11. Szkolne Koło Wolontariatu  w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

III. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
 5. Członek Szkolnego Koła Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy Szkolnego Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła.
 10. Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu do 20 września każdego roku szkolnego przyjmują pisemne zgody rodziców na działalność wolontariacką syna/córki.
 11. Do 30 września każdego roku szkolnego zostają przeprowadzone wybory Rady Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zasady wyboru Rady Szkolnego Koła Wolontariatu

ü  Wybór Rady Szkolnego Koła Wolontariatu odbywa się w głosowaniu tajnym.

ü  Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu może oddać jeden głos.

ü  Spośród wybranych osób wg największej liczby głosów wybiera się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Szkolnego Koła Wolontariatu.

ü  Po wyłonieniu Rady zostaje zwołane spotkanie członków Koła i w terminie do 10 października zostaje opracowany Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na bieżący rok szkolny.