Uwaga!! Zmiana w rozkładzie jazdy autobusów szkolnych i planie lekcji.

Informacje o wszawicy

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POLICZNA

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole lub przedszkolu

Procedura zgodna  z zaleceniami Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

Poleć znajomemu

KROK 1

Dyrektor placówki zarządza przeprowadzenie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki.

KROK 2

Pielęgniarka - lub  wychowawca zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może przekazać przygotowane wcześniej materiały informacyjne. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

KROK 3

Pielęgniarka informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska w klasie/grupie dzieci ewentualnie w całej szkole lub placówce.

KROK 4

Dyrektor lub upoważniona osoba (wychowawca lub nauczyciel/) informuje wszystkich rodziców uczniów lub wychowanków o stwierdzeniu wszawicy w szkole lub przedszkolu. Zaleca:

  • podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,
  • codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
  • rozdaje ulotki informacyjne, jak pozbyć się wszy i postępować w domu, aby zapobiec dalszemu zarażaniu.

KROK 5

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

KROK 6

Pielęgniarka po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

KROK 7

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków.

KROK 8

Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor szkoły zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

http://wszawica_ulotka.jpg

http://www2.mz.gov.pl

http://wszawica.pdf