Uwaga!! Zmiana e-maila szkoły!!! - sekretariat@zpopoliczna.eu

Harmonogram działań klasyfikacji

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  

I  DZIAŁAŃ  KLASYFIKACJI  ŚRÓDROCZNEJ  W  PSP  I  PG

W POLICZNIE  W   I   PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

126.09.2017

wtorek

Spotkanie z rodzicami

Wybór przedstawicieli Rad Oddziałowych i Rad Rodziców

14.11.2017

wtorek

Spotkanie z rodzicami (ogólne i klasowe)

05.12.2017

wtorek

Informacje pisemne wychowawców dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

11.12.2017

poniedziałek

Wyłożenie przez wychowawców list uczniów z proponowanymi ocenami  zachowania

14.12.2017

czwartek

Dzień otwarty

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów

30.01.2018

wtorek

 Posiedzenie klasyfikacyjne RP

01.02.2018

czwartek

Spotkanie z rodzicami .

Zapoznanie rodziców klas trzecich PG z procedurami egzaminacyjnymi